Vragen? Bel ons:

0032 (0)3 844 84 06

 

Snelle levering      Uitstekende service     Veilig betalen 

 

 

Search Site

                                                                                          

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Voorwaarden zoals hieronder vermeld worden verondersteld aanvaard te zijn door onze cliënten, zelfs indien zij in tegenspraak
zouden zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum tenzij anders overeen gekomen.
Bij niet betaling op de vervaldag zal zonder voorafgaande aanmaning het bedrag van de factuur worden verhoogd met 15% ten
titel van schadevergoeding en met een minimum van 75 euro. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege
en zonder aanmaning een interest van 10% per maand opbrengen. Gerechtskosten en inningkosten zijn hierin niet inbegrepen.
3. Ducks in a row BVBA heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft
dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in vorig artikel omschreven voorschotten betaald heeft.
4. Elke bestelling die geplaatst wordt door klant, hetzij per email of met bestelbon, houdt in dat deze overeenstemt met het
aanvaarden van de prijs en de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij annulatie van een bestelling kan een schadevergoeding
van 20% van het totale bedrag geëist worden. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.
5. Goed voor druk: Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor druk” ontslaat Ducks in a row BVBA van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.
Het “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
6. Alle kosten en risico’s van transport zijn ten laste van de koper, uitzonderingen dienen vermeld te worden in de bestelbon
7. Alle klachten moeten worden gemeld binnen de zeven dagen na levering. Dit dient aangetekend schriftelijk te gebeuren.
8. Geleverde goederen kunnen slechts na voorafgaande toestemming door Ducks in a row BVBA worden geretourneerd.
9. De door Ducks in a row BVBA opgegeven levertermijnen vermeld op facturen of enig ander documenten zijn niet bindend en dienen enkel als inlichting.
Bovendien kunnen eventuele prijsstijgingen bij fabrikanten, leveranciers en dergelijke tussen datum van bestelling
en levering aanleiding geven tot herziening en aanpassing van de prijzen.
10. Ducks in a row BVBA behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
11. Indien Ducks in a row BVBA door overmacht tijdelijk verhinderd wordt zijn verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ducks in a row BVBA zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Ducks in a row BVBA afhankelijk is.
12. Het personaliseren van goederen geleverd door de cliënt, gebeurt steeds op risico van de cliënt.
13. Kleuren en tinten, zowel van de grondstof als verven kan bij het bewerken een lichte verandering ondergaan. Ducks in a row BVBA kan hier nooit verantwoordelijk worden gesteld.
14. Leveringen van 10% meer of minder zijn toegestaan, alsook afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering.
15. Indien de materialen om te bewerken door de opdrachtgever geleverd worden dient deze er rekening mee te houden dat bij het bewerken afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering kunnen verkomen.
De opdrachtgever kan in geen geval Ducks in a row BVBA verantwoordelijk stellen voor geleden schade.
16. In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van Ducks in a row BVBA zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Ducks in a row, zijn personeel of onderaannemers. Ducks in a row BVBA is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Ducks in a row BVBA is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.
17. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin Ducks in a row BVBA gevestigd is behoren.

 

Back to top